فرهنگ به معنای آفریده‌های ذهن یک ملت که هویت او را تشکیل می‌دهند. عناصر سازنده‌ای نیز باید با فرهنگ هماهنگ عمل کنند مانند جهان‌بینی. ملتهای قدیمی در تبدیل توسعه اقتصادی با مشکلاتی روبرو است که کشورهای یک بعدی با آن روبرو نیستند. توسعه ایجاد تعادل بیتن بخشهای مختلف جهان اجتماعی انسانهاست و عدم تعادل باعث ایجاد بحران می‌شود توسعه تلاشی است برای متعادل کردن سطح رشد یک جامعه. دوران امیرکبیر در ایران مصارف بود با شروع انقلاب "فی‌جی" که آغاز دوران مدرن در ژاپن است و اولین روزنامه ایران 27 سال قبل از اولین روزنامه ژاپن انتشار یافت . صنعت مونتاژزا اشتباهات جهان سوم است و بجای ان می‌بایست ساخت زیربنایی صورت می‌گرفت چرا که پول به تنهایی کافی نیست آمادگی و تناسب فرهنگی برای توسعه لازم است . از قرن 12 تا اواسط قرن 19 این فرماندهان نظامی بودند که ادارهء ژاپن را در دست داشتند. در سال 1868 م متفکران ژاپن پس از 40 سال بسته بودن درها تصمیم گرفتند با دانشمندان خارجی ارتباط برقرار کنند و این تاریخ بعنوان نقطه شروع تاریخ مدرن ژاپن به حساب می‌آید. برعکس ایران همیشه دستخوش غیرمستقیم و مستقیم استعمار بود و نتوانست مانند ژاپن خودش را حفظ کند. اولین مجلس ژاپن در سال 1890 با رای مردم افتتاح شد و در سال 1900، 100 درصد بچه‌های ژاپنی به مدرسه می‌رفتند. در سال 1905 ژاپن بر کره مسلط می‌شود و 5 سال بعد کره را می‌گیرد. مهمترین عاملی که باعث توفیق در برنامه‌ریزی ژاپن شد روشنفکران و برنامه‌ریزان مبتکر ژاپنی بودند و اکنون شاهد 200 سال فاصله بین خودمان و ژاپن هستیم، 250 سال اتروا نگذاشت که برنامه‌ای به آنان تحمیل شود بنابراین آنها در جهان بهترین‌ها را انتخاب کردند و سازمان‌های دولتی نیز این برنامه‌ها را صادقانه پیاده کردند.
نمایه ها:
توسعه | 
ژاپن | 
فرهنگ | 
کد نوشتار : 38951