طبق نظرسنجیهای متعدد و تحلیل محتوای برنامه‌های ورزشی سیما، شبکه‌های مختلف تلویزیون نسبت به مقولهء ورزش بانوان حساسیت لازم را نشان نمی‌دهند. نزدیک به نیمی از جمعیت کشور را زنان تشکیل می‌دهند و دختران دانش‌آموز و زنان خانه‌دار اکثریت آنها، یعنی 2/3 بانوان را شامل می‌شوند. با پوشش تبلیغاتی مناسب و آموزش راههای عملی ورزش در منازل، به سهولت می‌توان بیش از 2/3 زنان جامعه را در امر ورزش فعال نمود و با هزینه‌ای اندک و زمانی کوتاه گامی اساسی در جهت همگانی کردن ورزش بانوان برداشت . با توجه به شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه، نحوه گذران اوقات فراغت ، بصورت معضل بزرگی مطلح می‌شده که گسترش ورزی، یکی از راه‌حلهای مناسب و رهگشا بخصوص در جنوب اوقات فراغت بانوان کشور است . یکی از نارساییها در امر ورزش بانوان، کمبود نیروی انسانی مجرب و مربیان آگاه برای هدایت و راهنمایی زنان به سوی فعالیتهای ورزشی است که باید این نارسایی مورد توجه جدی قرار گیرد. در تحقق گسترش و همگانی کردن ورزش بانوان، دو اقدام اساسی باید انجام پذیرد: -1 شناسایی و برطرف کردن موانع گسترش ورزش بانوان -2 ایجاد شرایط لازم و زمینه‌های گسترش و همگانی شدن ورزش بانوان. موانع گسترش ورزش بانوان شامل: موانع فرهنگی و اجتماعی و موانع اقتصادی است .
کد نوشتار : 38890