نظر به اینکه تب تیفوئید بیماری شایعی در ایران بوده و هزینه های زیادی بر افراد مبتلا و سیستم بهداشتی کشور تحمیل می کند به منظور افزایش آگاهی سطوح مختلف پزشکی از این بیماری و وضعیت آن در یک مرکز ارجاعی و در نتیجه بهبود روند تشخیص و درمان بیماران و کاهش هزینه ها و مرگ و میر ناشی از بیماری یک مطالعه ‏‎Case-Series‎‏ صورت گرفت. روش کار: با مراجعه به بایگانی بیمارستان اممام خمینی تهران پرونده های مربوط به بیماران تیفوئیدی که بین سالهای 68 تا 77 بستری شده بودند. (510 مورد) بررسی شد. 291 بیمار که در پروندشان کشت مثبت سالمونلا داشتند. دراین تحقیق وارد شدند. سپس با روشهای آماری توصیفی نتایج آنالیز شدند. نتایج بدست آمده درباره چهرههای بالینیف آزمانیشگاهی و اپیدمیولوژی در اکثر موارد با آنچه که در کتب تکست نوشته شده همخوانی دارد.
کد نوشتار : 50706