این تحقیق بر روی 2258 کودک صفر تا 5 ساله انجام گرفت . نتایج نشان داد که Underweight (پائین بودن وزن بایسته برای سن) فرم غالب سوء تغذیه (9/6) درصد در بین کودکان مورد مطالعه بوده است . اگر چه 4 درصد کودکان Stunted (پایین بودن قد بایسته برای سن) و 2 درصد کودکان Waisted (پایین بودن وزن بایسته برای قد) بوده‌اند. روی هم رفته میزان شیوع تغذیه با توجه به سه شاخص مورد استفاده پائین بوده است . بیشترین میزان شیوع سوء تغذیه با توجه به سه شاخص مورد استفاده مربوط به 2 سال اول زندگی کودکان بوده و بعد از این زمان از شدت آنها کاسته شده است . از بیان فاکتورهای مهم مساعدکننده سوء تغذیه در کودکان، سطح سواد مادران و زمان فاصله‌گذاری بین دو حاملگی رابطه معنی‌داری با این مساله نشان داده‌اند.
کد نوشتار : 38151