جهش تحصیلی یکی از تدابیری است که سبب ارتقاء سریعتر دانش‌آموز به پایه‌های بالاتر تحصیلی می‌شود و از زمان شروع این تصمیم‌گیری همواره این سوال مطرح بوده است که آیا این دسته از دانش‌آموزان در سال‌های بعد دچار مشکل خواهند شد یا خیر؟ لذا هدف از این تحقیق مطالعه پیشرفت تحصیلی این دسته از دانش‌آموزان است . جامعه آماری شامل فارغ‌التحصیلان دوره ابتدائی و راهنمایی شهر تهران هستند که حداقل یک پایه تحصیلی را در دوره تحصیلی مربوطه به صورت جهشی طی کرده‌اند. حجم نمونه آماری 428 نفر است که نتایج پایه نهائی بعد از جهش ایشان در درس املاء ریاضی و علوم مقایسه شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که: بین نتایج دروس آنان در پایه قبل و نهائی، همبستگی وجود ندارد و جابجائی وضعیت نسبی آنان به حدی است که امکان پیش‌بینی وضعیت تحصیلی میس نسیت ، همچنین دانش‌آموزان جهشی وضعیت نسبی خود را در مجموع حفظ می‌کنند، با افزایش هر پایه تحصیلی استفاده از جهش تحصیلی به کمتر از نصف کاهش می‌یابد، سهم تصمیم‌گیری خانواده در جهشی خواندن فرزندانشان بیش از معدل و نمره است . تفاوتی بین دختران و پسران در استفاده از جهش نیست .
کد نوشتار : 38196