هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش فعالیت‌های انجمن اولیاء و مربیان در پیشرفت دانش‌آموزان است . روش پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه بوده است . جامعه آماری را 2 آموزشگاه هر منطقه تشکیل می‌دهد. یافته‌ها نشان می‌دهد که همبستگی میان میزان پیشرفت تحصیلی و متغیرهای مختلف آزمون مثبت بوده، میان پیشرفت تحصیلی با فعالیت انجمن در زمینه ایجاد آزمایشگاه همبستگی مثبت وجود دارد. میان تشکیل کلاس‌های آموزش خانواده و ایجاد و تقویت کتابخانه با پیشرفت تحصیلی رابطه معنی‌داری وجود دارد. میان برخورد با دانش‌آموزان غایب توسط انجمنها و پیشرفت تحصیلی ارتباط منفی وجود دارد. که در برخی از فعالیت‌های انجمن‌ها مثل تشکیل کلاس آموزش خانواده و توسعه و تجهیز آزمایشگاه بسیار قوی است .
کد نوشتار : 38174