اهداف پژوهش عبارت بودند از: بررسی نگرش معلم نسبت به عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی تاثیر نقش عوامل خانوادگی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی نقش عوامل فردی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، بررسی عوامل آموزشی و تاثیر آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان، تاثیر عوامل اقتصادی و نقش آن در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان. در این تحقیق از روش پیمایشی استفاده شد. و نمونه مورد بررسی شامل 30 نفر از معلمان منطقه جی بود که به طور اتفاقی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه بود. برخی از نتایج بدست آمده به این شرح است : از نگرش معلمان: -1 بین آشنایی والدین به روش‌های صحیح تربیتی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان رابطه معنی‌داری وجود دارد. -2 بین سطح تحصیلات والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه معنی‌داری وجود دارد. -3 بین ارتباطهای همساز و منظم والدین با فرزندان و پیشرفت تحصیلی آنها رابطه معنی‌داری وجود دارد. -4 بین بالا بودن سطح اقتصادی والدین و پیشرفت تحصیلی فرزندان رابطه معنی‌داری برقرار نیست . -5 بین توجه معلمان به احساسات و علایق دانش‌آموزان و پیشرفت تحصیلی وی رابطه معنی‌داری وجود دارد. -6 بین مشارکت دانش‌آموزان در امر تدریس و پیشرفت تحصیلی آنان رابطه معنی‌داری وجود دارد.
کد نوشتار : 38273