هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر در رعایت حجاب دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهر یزد است تا به بدحجابی برخی از آنان پی ببریم و نهایتا مشکلی گشوده شود. روش پژوهش پیمایشی، با استفاده از ابزار پرسشنامه است . جامعه آماری 300 تن از دانش‌آموزان دبیرستان‌های دخترانه یزد است . یافته‌ها نشان می‌دهد که فرزندان مادران خانه‌دار یا بازنشسته در رعایت حجاب کوشاتر هستند و اشتغال مادران به مشاغل کارمندی و آزاد از این جهت تاثیر منفی را نشان می‌دهد. وضع مطلوب اقتصادی خانواده، روابط گرم و صمیمانه والدین با یکدیگر، سطح معلومات مادر و استفاده وی از چادر مشکی و مقنعه، پای‌بندی والدین، خواهران و برادران گروههای مورد پژوهش به فرایض مذهبی، توصیه‌ها و اندرزهای والدین به فرزندان و برخوردهای خوشایند آنها، همگی در رعایت حجاب دختران نقش موثر و مثبتی داشته است . رعایت حجاب در دختران با بینش و بصیرت بوده و برقراری ارتباطات مطلوب با همکلاسان، شرکت در نماز جماعت ، مجالس مذهبی و جلسات قرآن در این زمینه موثر است و نیروهای انتظامی هم در اجرای حکم حجاب نقش فعال و موثری دارند. مدل‌های جلف لباس از جمله عواملی است که اکثر دختران بدحجاب به آن گرایش نشان می‌دهند.
کد نوشتار : 38451