هدف تحقیق، بررسی علل و میزان افت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مدارس تهران است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 352 نمونه از والدین و معلمان انجام گرفته است . نتایج نشان می‌دهد که جنسیت ، ردیف تولد، آمادگی‌های کلی و روحی، میزان علاقه برای ورود به دبستان، آمادگی جسمی، اندازه وزن، برتری جانبی، محل زندگی کودک در خانه، میزان تحصیلات والدین، رابطه دانش‌آموز با والدین، سن و سابقه تدریس معلم، وضعیت اقتصادی و اجتماعی، و آموزش پیش از دبستان اعم از مهد کودک و آمادگی. رابطه معتبر و معنادار با وضعیت تحصیلی دانش‌آموز دارند، اما سن، منطقه تولد، اندازه قد و سابقه بیماری تاثیری در وضعیت تحصلی آنها ندارد. همچنین دانش‌آموز موفق نسبت به دانش‌آموز ناموفق از ضریب هوشی بالاتری بوخوردارند.
نمایه ها:
پایه 1 | 
تهران | 
معلم | 
کد نوشتار : 38193