هدف تحقیق، بررسی برخورد دانش‌آموزان با برنامه‌های آموزشی تلویزیون و میزان بهره‌مندی و بهره‌برداری آنها از درس علوم تجربی تلویزیون است . این بررسی به روش پیمایشی و از طریق پرسشنامه از 100 نمونه از دانش‌آموزان دوره راهنمایی مدارس تهران انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که 89 درصد دانش‌آموزان برنامه‌های آموزشی تلویزیون را در یادگیری خود موثر می‌دانند. 72 درصد از دانش‌آموزان از تداخل ساعات تحصیل‌شان در مدرسه با پخش برنامه‌های آموزشی تلویزیون ناراضی بودند. 49 درصد مدت زمان تدریس هر درس در تلویزیون را برای یادگیری خود مناسب دانسته و 48 درصد آن مناسب و کافی نمی‌دانند. 72 درصد به برنامه تدریس علوم تجربی از طریق تلویزیون توجه می‌کنند. 75 درصد از دانش‌آموزان روش تدریس علوم تجربی را در تلویزیون می‌پسندند ولی 51 درصد توضیح این مطلب را کافی نمی‌دانند، 55 درصد از آنان پس از اتمام این درس در تلویزیون، سوالات متعددی بر ایشان پیش می‌آید که پاسخ برای آن پیدا نمی‌کنند. علاقه 77 درصد از دانش‌آموزان به درس علوم تجربی بعد از مشاهده تدریس آنان از تلویزیون بیشتر شده است . 35 درصد آنان پس از مشاهده این برنامه مستقیما خودشان مطالب گفته شده را آزمایش می‌کنند. 68 درصد میزان مطالعات پخش درس علوم تجربی را کافی نمی‌دانند.
کد نوشتار : 38349