هدف : بررسی تفاوت ادراکی بین زن و مرد در ایران. خلاصه: -1 بین دانشجویان زن و مرد از نظر ادارک بینایی تفاوتی وجود ندارد -2 با افزایش زمان آزمایش توجه زنان کمتر از مردان می‌شود که شاید علت آن زودتر خسته شدن زنها از مردها باشد -3 بطور کلی نتایج حاصل از آزمایش ادراکی بینایی بین دانشجویان پسر و دختر ایرانی با یافته‌های فرهنگهای دیگر تطبیق می‌نمایند.
نمایه ها:
زن | 
مرد | 
کد نوشتار : 38088