خلاصه: -1 از دانش‌آموزان پایه پنجم شهرستان اراک حدود 88 درصد قبول شده‌اند و میزان افت تحصیلی حدود 12 درصد بوده است که نسبت به میزان افت تحصیلی در کل کشور 18/5 درصد پایین‌تر است . -2 از لحاظ توزیع امکانات و منابع بین مناطق مختلف تفاوت وجود دارد. -3 مدارسی که از دروندادهای بیشتر و بهتری برخوردار می‌باشند دارای کیفیت تحصیلی مطلوبتری نیز هستند ولی در مجموع دروندادهای اختصاصی داده شده به نظام آموزشی شهرستان اراک از کمیت و کیفیت چندان رضایت‌بخشی برخوردار نمی‌باشد.
کد نوشتار : 37957