این طرح به منظور یافتن عوامل موثر در ایجاد افت تحصیلی بین دانشجویان داتنشکده علوم پزشکی و بررسی متغیرهای مستقل، از قبیل عوامل خانوادگی و اقتصادی و اجتماعی و بررسی متغیرهای وابسته. از قبیل عوامل فردی و آموزشی و تاثیر آنها در روند تحصیل دانشجویان انجام شد تا بتوان با تغییر این شرایط، به پیشرفت دانشجویان در تحصیل کمک نمود. روش تحقیق در این مطالعه، روش Sur-veg بود و جامعه آماری آن را دانشجویان دانشکده علوم پزشکی اردبیل تشکیل دادند.
کد نوشتار : 38256