هدف : تعیین نقش دانشگاه بیرجند در تامین نیروی انسانی متخصص بخش کشاورزی این شهرستان. خلاصه: 78 درصد از متخصصان در بخش کشاورزی، بومی بوده و 20 درصد از دانشجویان و 80 درصد از اعضای هیات علمی دانشکده کشاورزی بیرجند متولدین خود شهرستان بوده‌اند. بدین ترتیب ، جهت تامین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز شهرستان باید تدابیری اندیشید تا بیشتر از نیروهای بومی در دانشکده کشاورزی جذب گردند. براساس نازسنجی به عمل آمده با توجه به امکانات موجود منطقه، 26 سال طول خواهد کشید تا نیروی انسانی متخصص منطقه تامین گردد.
کد نوشتار : 38501