هدف اصلی از این تحقیق، بررسی میزان آگاهی دستیاران مورد نظر از شیوه استاندارد نگارش پایان‌نامه - موجود در کتب معتبر - می‌باشد تا به پیشنهاداتی مفید و کاربردی جهت ارتقاء کیفیت نگارش پایان‌نامه‌ها دست یابیم. در این تحقیق با مطالعه پایان‌نامه‌های دستیاری اطفال ارایه شده در سال 1375 و 7 ماه اول سال 1376 موجود در آرشیو کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - و پروپوزالهای موجود در پرونده هر دستیار که در بایگانی اداره تخصصی ساختمان آموزش دانشگاه علوم پزشکی تهران موجود بود، به اطلاعات مورد نظر دست یافتیم. متد مطالعه ما توصیفی با بعد تحلیلی می‌باشد که پس از تهیه پرسشنامه‌ای با حدود 70 سئوال که براساس ضرورت وجود اجزای مختلف موجود در ساختار یک پایان نامه - براساس ضوابط موجود در کتب معتبر - طراحی شده بود، اطلاعات جمع‌آوری شده را به پرسشنامه منتقل کرده، پس از تهیه ‏‎Code Sheet‎‏ و با استفاده از تستهای آماری ‏‎t-test‎‏ و آنالیز واریانس، نتایج کمی به صورت میانگین و نتایج کیفی به صورت درصد بیان شد. در مطالعه حاضر، میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌های 2 نفره با ‏‎PV=0/075‎‏ بیشتر از میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌های یک نفره بود؛ همچنین میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌های خانمها با ‏‎PV=0/086‎‏ بیش از میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌های آقایان بود. میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌هایی که عنوان آنها هم جهت با رشته فوق تخصصی استاد راهنما بود، با ‏‎PV=0/048‎‏ بیش از میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌هایی بود که فاقد خصوصیت مذکور بودند و بالاخره اینکه میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌های دستیاران بیمارستانهای مرکز طبی کودکان و امام خمینی، با ‏‎PV=0/048‎‏ بیش از میانگین امتیاز کل پایان‌نامه‌های دستیاران سایر بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تهران بود.
کد نوشتار : 50906