هدف از اجرای پروژه افزایش کارآئی تولید رینگ چرخ خودرو شرکت قطعات اتومبیل ایران - مشهد طی موارد مشروحه ذیل می‌باشد: 1) ثبت فرآیند ساخت و مونتاژ رینگهای تولیدی کارخانه در قالب فرمهای استاندارد. 2) بهبود روشهای انجام کار و پیشنهاد روش استاندارد ساخت و مونتاژ. 3) برنامه‌ریزی تولید کارگاه. 4) بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد فعلی و ارائهپ یشنهاد برای بهبود فرآیند تولید.
نمایه ها:
رینگ | 
چرخ | 
خودرو | 
تولید | 
کد نوشتار : 36540