- تدوین استاندارد ملی 22 عنوان مندرج در قرارداد در سیستمهای ترمز پنوماتیک و هیدرولیک حداکثر تا 360 صفحه A4، - تهیه منابع تدوین استانداردهای خارجی، - تهیه لیست کارخانجات سازنده محصول در کشور، - جمع‌آوری استاندارد کارخانه‌ای در صورت موجود بودن.
کد نوشتار : 36544