هدف از برگزاری کنفرانس فراهم نمودن زمینه مناسب برای ارائه و تبادل آخرین نتایج تحقیقاتی در مهندسی برق می‌باشد.
کد نوشتار : 36519