هدف پژوهش بررسی رابطه علاقه شغلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی و استان اردبیل است . روش تحقیق توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است . جامعه آماری در این تحقیق کلیه دانشجو معلمان سال دوم مراکز تربیت معلم استان آذربایجان شرقی و اردبیل ورودی مهرماه 1371 که در رشته‌های مختلف به تحصیل اشتغال دارند می‌باشد. براساس یافته‌های پژوهش هر چه علاقه شغلی بیشتر باشد پیشرفت تحصیلی نیز بیشتر خواهد شد. همچنین هر چه پیشرفت تحصیلی بیشتر باشد، علاقه شغلی نیز بیشتر می‌شود.
کد نوشتار : 08394