هدف پژوهش ، تعیین نوع و فراوانی اختلالات رفتاری در دانش‌آموزان دختر و پسر مدارس ابتدایی و راهنمایی شاهد و مقایسه آنها با مدارس پراکنده است . در این تحقیق از روش تحقیق زمینه‌ای استفاده شده است . یافته‌ها نشان می‌دهد که دانش‌آموزان دختر شاهد مدارس ابتدایی شاهد از میان صفات مثبت در موارد دقت و تمرکز، التزام به انجام تکالیف درسی، اعتماد، ایجاد ارتباط با دوستان، احساس مسئولیت و از میان صفات منفی در مواردی دیرآموزی و کندی فهم مطالب ، اشکال در ریاضی، زودرنجی، طلب ترحم و محبت یا اشکال مواجه هستند.
کد نوشتار : 37370