در این تحقیق، برای شناخت دیدگاههای حضرت امام خمینی (س ) از روش "تحلیل محتوا" استفاده شده است . براساس این روش ، سخنان و مکتوبات حضرت امام (س ) در این زمینه، استخراج و پس از طبقه‌بندی، تجزیه و تحلیل شده‌اند. حاصل تحقیق، در چهار فصل تدوین شده است . فصل اول به "توضیح فرهنگ و مفهوم آن" پرداخته است . فصل دوم، "مفهوم توسعه" را بیان می‌کند. در فصل سوم، "رابطه تقدمی و تاخری فرهنگ و توسعه" بیان شده است . فصل چهارم نیز به "بررسی عوامل فرهنگی موثر بر توسعه" اختصاص دارد.
کد نوشتار : 43061