هدف تحقیق، شناخت عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر در گرایش به اعتیاد و به دست آوردن اطلاعات در جهت پیشگیری و درمان آن است . این بررسی به روش پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه از افراد معتاد مراجعه‌کننده به بیمارستان معتادین ونک انجام گرفته است . یافته‌ها نشان می‌دهد که بیش از 3به4 افراد جامعه معتاد به هرویین بوده‌اند. افراد 31-19 ساله بیشترین معتادان را تشکیل داده‌اند. نسبت معتادین باسواد به مراتب بیش از بیسوادان است . افراد معتاد بیشتر به خاطر بی‌علاقگی به درس و گرایش به گردش و تفریح گاهگاهی از مدرسه فرار کرده‌اند و به سینماها و قهوه‌خانه‌ها می‌رفتند. خانواده، وجود مواد مخدر در محل زندگی و یا کار، دوستان و یا پدر معتاد، حس کنجکاوی، در گرایش جوان‌ها به سوی اعتیاد موثر است . درصد معتادین مجرد بیش از متاهلین بوده است . گرایش افراد به ورزش و مطالعه بعد از معتاد شدن شدیدا کاهش می‌یابد. فقر و تنهایی بعد از اعتیاد گریبانگیر معتادین می‌شود. فشار محیط خانواده در تصمیم‌گیری افراد برای ترک اعتیاد موثر است . تقریبا تمامی افراد عنوان کرده‌اند که باید با مواد مخدر مبارزه شود. مواد مخدر بعد از انقلاب بیشتر و فراوانتر از دوران گذشته در دسترس عموم است و آزادانه خرید و فروش می‌شود.
کد نوشتار : 37420