روش بررسی این تحقیق پیمایشی است و 731 نفر با روش نمونه‌گیری تلفیقی از سه روش نمونه‌گیری طبقه‌بندی با انتساب نیمن، نمونه‌گیری با احتمال متغیر و نمونه‌گیری سیستماتیک دوره‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که 90 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان بیننده برنامه‌های تلویزیون در ایام نوروز بوده‌اند. فیلم‌های سینمایی با 64 درصد بیننده، پربیننده‌ترین برنامه بوده است . 78 درصد از نمونه مورد بررسی بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان تلویزیون بوده‌اند. نوجوانان 15 تا 17 ساله کمتر از سایر سنین بیننده برنامه‌های کودک و نوجوان نوروز 1377 بوده‌اند. 92 درصد از بینندگان کودک و نوجوان، شبکه یک را تماشا کرده‌اند. 64 درصد از بینندگان کودک و نوجوان، برنامه‌های کودک و نوجوان نوروز را سرگرم‌کننده دانسته‌اند.
کد نوشتار : 37775