در مجموع، 1967 بیمار مورد مطالعه قرار گرفتند که 321 نفر(3/16%) از آنها با رضایت شخصی در هر یک از زیر گروههای اورژانس بترتیب اطفال 4/19%، داخلی 5/18%، عفونی3/16%، اعصاب داخلی 9/15%، و قلب و عروق10% بود. دلایل ترک اورژانس با رضایت شخصی بترتیب نارضایتی از کیفیت یا نحوه ارائه خدمات 3/34%، کمبود امکانات در بیمارستان 5/30%، احساس بهبودی و عدم نیاز به بستری 5/26%، و مشکلات شخصی 7/8% و مکانهای مراجعه بعدی بترتیب منزل 2/54%، بیمارستان دولتی دیگر2/16%، بیمارستان خصوصی 9/14%، و مرکز درمانی دیگر 6/14% بود. میزان ترک اورژانس با رضایت شخصی در مردان 7/16% و در زنان 6/15% ‏‎(X2=0/4,P>0/5)‎‏، در گروه سنی ‏‎<30‎‏ سال 9/17%، در گروه سنی 50-31 سال4/18% و گروه سنی ‏‎50<‎‏ سال 4/14% ‏‎(X2=4/94,P>0/09)‎‏ در تریاژ حاد 9/7%، تریاژ اورژانسی 1/20% و تریاژ غیر اورژانسی 2/21% بود از بیمارانی که با رضایت شخصی اورژانس را ترک کرده بودند، 9/15% تریاژحاد، 4/60% تریاژ اورژانسی و 7/23% تریاژ غیر اورژانسی داشتند.
کد نوشتار : 56792