بیماری شانکر باکتریائی گوجه‌فرنگی برای اولین بار در کشور در سال 1367 از مزارع گوجه‌فرنگی ارومیه گزارش گردید. در این تحقیق تاثیر چند ترکیب شیمیائی از جمله اسیدها و سموم قارچکش در ضدعفونی بذر گوجه‌فرنگی با محاسبه جمعیت باکتری عامل بیماری در بذر و وضعیت بیماری در مزرعه در راستای کنترل بیماری مورد بررسی قرار می‌گیرد. طرح به روش آماری با استفاده از بلوکهای کامل تصادفی در 7 تیمار + شاهد و 4 تکرار انجام خواهد شد. خلاصه فعالیتهای انجام شده در سالجاری طبق برنامه زمان‌بندی شده طرح مصوب ، جمع‌آوری بذور گوجه‌فرنگی با آلودگی سیستمیک از مزارع آلوده حومه ارومیه انجام گردید. در سال زراعی 1374 نسبت به کشت مزرعه با بذور جمع‌آوری شده بعد از ضدعفونی با تیمارهای مورد نظر اقدام و تاثیر تیمارها روی باکتری عامل بیماری در کنترل بیماری در مزرعه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت .
کد نوشتار : 00042