آزمایش بصورت طرح بلوکهای کامل تصادفی در هفت تیمار و سه تکرار در خاکی با بافت رسی سیلتی اجراء و عملیات زراعی بهاره و تابستان بمنظور حفظ رطوبت و تهیه بستر بذر انجام شده در و در پائیز کرتهای آزمایش با استفاده از بذرکار عمیقکار تحت کشت گندم سرداری قرار گرفته و با استفاده از غلطک با ایجاد فشاری به میزان 1/154 و 0/890 کیلوگرم بر سانتی‌متر مربع، برابر تیمارهای پیش‌بینی شده فشردگی اعمال گردیده است . نتایج حاصله از اجرای طرح نشان داده است که بالاترین میزان عملکرد با -2647 کیلوگرم در هکتار در تیمار L.A. (غلطک سبک در پائیز) بوده است ، نتیجه نهائی طرح پس از اجرای آن در دو سال دیگر اعلام می‌شود.
کد نوشتار : 02307