اجرای این طرح به منظور استقرار و یا احیاء پوشش درختی و درختچه‌ای در حوزه‌های آبخیز می‌باشد که در درجه اول برای حفظ و نگهداری خاک ، تنظیم جریان آبهای جلوگیری از سیلهای مخرب برای افراد جنگل‌نشین و روستائیان ساکن در حوزه‌های آبخیز با به وجودآوردن یک علاقه و درآمد از طریق عرنیه، انجیر، سنجد، توت ، انگور و غیره که خوشبختانه با توجه به تنوع آب و هوایی مناطق مختلف استان ایستگاهی با وسعت کافی انتخاب و برای مطالعات آینده کلکسیونهایی از گونه‌ها یا ارقام جمع‌آوری شده از هر گونه احداث می‌گردد تا ضمن بررسیهای مقدماتی در هر ایستگاه منبع تولید بذر قلمه و پیوندک .... کلکسیونهای احداث شده خواهد بود. این طرح شامل دو دوره پنج ساله خواهد بود که در پنج سال اول گونه‌های چندمنظوره مناسب هر منطقه جمع‌آوری و نهال لازم به مقدار کافی تولید خواهد شد از سال دوم تا پنجم شروع طرح کلکسیونهای موردنظر احداث خواهد شد.
کد نوشتار : 02080