اصولا هدف از آموزش دانشجو و تربیت نیروهای متخصص آماده کردن افراد برای ارائه خدمت و رفع نیازهای جامعه مورد نظر می‌باشد. متاسفانه در نظام آموزشی عالی ایران در برنامه‌ریزیهای انجام شده و دروس تدوین شده نیازهای جامعه کمتر لحاظ شده و دانشجو در طول دوره تحصیل خود بیشتر دروس تئوری را فرا می‌گیرد. لذا تحقیق حاضر به منظور مطالعه نظام آموزش داروسازی در تعدادی کشورهای صنعتی و نیمه‌صنعتی و در حال توسعه و مطالعه نحوه ارائه خدمات در کشورهای مورد مطالعه توسط فارغ‌التحصیلان این رشته و بررسی انطباق نظام آموزشی و نظام ارائه خدمات در دست اجرا می‌باشد.
کد نوشتار : 35831