هدف پژوهش بررسی نقش آموزش یک ماهه پیش‌دبستانی در پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول ابتدائی مناطق دوزبانه استان سیستان و بلوچستان سال تحصیلی 1371-1372 است . جامعه آماری دانش‌آموزان پایه اول ابتدایی مناطق استان در 210 دبستان مناطق آموزشی سیستان و بلوچستان است . روش پژوهش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه و مشاهده بوده است . یافته نشان می‌دهد که آموزشهای یک ماهه پیش‌دبستانی تاثیرات مثبت بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پایه اول مناطق دوزبانه دارد و یکی از اثرات مهم آن افزایش درصد قبولی دانش‌آموزان دوزبانه است . همچنین باعث انس بیشتر دانش‌آموز به مدرسه و کاهش اثرات تداخلی منفی گویش محلی بر جریان آموزشی می‌شود.
کد نوشتار : 36160