شناخت شیب کمتر از 1 درصد، بین 1-3 درصد، بین 3-5 درصد، بین 5-10 درصد، بین 10-15 درصد، بین 15-30 درصد، بین 30-50 درصد و بیشتر از 50 درصد کل ایران بر پایه نقشه‌های توپوگرافی 1:250000
نمایه ها:
نقشه | 
ایران | 
کد نوشتار : 35842