نگاهی به قلمرو جغرافیایی ایران در ادوار تاریخی با استفاده از نقشه‌های جغرافیایی سلسله‌های مختلف حاکم بر ایران.
نمایه ها:
نقشه | 
ایران | 
کد نوشتار : 35843