در این طرح مقایسه 12 رقم یونجه از لحاظ عملکرد مقایسه انطباق بیشتر با محیط خواهد گرفت طرح آماری آن به صورت کرتهای خرد شده در 3 تکرار خواهد بود. که در آن عامل وجین در کرتهای اصلی ارقام در کرتچه‌ها قرار می‌گیرد. ابعاد کرتها1/75*7 متر خواهد بود.
نمایه ها:
یونجه | 
رقم | 
گیاه | 
کد نوشتار : 00055