اجرای این پژوهش که بر روی جوجه‌های هیبرید تخمگذار تولیدی موسسه تحقیقات دامپروری ( مرغان لاین موجود در (موسسه) از یک سو و جوجه‌های هیبرید تخمگذار تجارتی متداول در بازار ایران، تولید شده از گلدهای کادر حاصل از مرغان اجداد (و احتمالا لاین) موجود در کشور از سوی دیگر انجام می‌گیرد، به منظور بررسی یک سری آزمایشات و تست‌های مقایسه‌ای و نهایتا عملکردهای اقتصادی این دسته از هیبریدهای تخمگذار تولید شده در کشور جهت مشخص شدن مقاوم و جایگاه هر یک از آنها، خاصه جوجه‌های هیبرید تخمگذار تولیدی موسسه تحقیقات دامپروری مد نظر تولید نهائی برای توصیه به مرغداران به مرغداران کشور می‌باشد. این آزمایشات بر روی سه یا چهار خط هیبریدهای تولیدی موسسه تحقیقات دامپروری با دو هیبرید تخمگذار تجارتی معروف تولیدی کشور و متداول در بازار (های لاین و دکالب و یا نامهای دیگر) طی سه دوره کامل پرورش و تولید، هر دوره از جوجه یک روزه تا حداکثر سن بهره‌دهی اقتصادی احتمالی جمعا به مدت 20 ماه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد. جوجه‌های مورد آزمایش در هر دوره تعداد 2160 قطعه از شش گروه هیبریدهای یادشده خواهند بود که در شرایط مدیریت کاملا مساوی در شش تیمار، هر تیمار با شش تکرار (جمعا در 36 تکرار) و هر تکرار شامل 60 قطعه مرغ به صورت مدل آماری بلوکهای کامل تصادفی در این تحقیق قرار خواهند گرفت .
کد نوشتار : 00935