در اجرای این طرح 28 رقم از ارقام موجود در کلکسیون پسته رفسنجان از نظر زمان گلدهی، زمان شروع مغزبستن و طول دوره پرشدن مغز، زمان رسیدن میوه، متوسط بدون پسته تر و خشک و تولیدی هر رقم، انس پسته هر رقم، درصد پسته‌های خندان و پوک ، اندازه طول و عرض دانه‌های پسته هر رقم، نسبت طول به عرض (تشکیل میوه) و درصد مغز به پوست دو رقم و شدت سال‌آوری در ارقام مختلف با توجه به میزان محصول تولیدی سال اول و دوم اجرای طرح مورد بررسی و یادداشت‌برداری قرار گرفت و نتایج تجزیه آماری نشان می‌دهد اختلاف کاملا معنی‌داری بین ارقام مختلف وجود دارد. به دلیل سال‌آوری محصول در بعضی خصوصیات اختلافاتی با نتایج سال قبل مشاهده می‌شود نتایج و خصوصیات دیگری مثل درصد ناخندانی، درصد پوکی و مقدار انس پسته و شکل میوه مشابه نتایج سال قبل است . شدت سال‌آوری در ارقام سیف‌الدینی نسبت به سایر ارقام بیشتر است . نتایج سایر خصوصیات در گزارش سالیانه ارائه شده است .
کد نوشتار : 35280