در رساله‌ای که تقدیم میگردد سعی و تلاش در اینست که (با طرح چند فرضیه میزان اعتبارات جاری، عمرانی، تحقیقاتی دانشگاه را با میزان هزینه آن مورد بررسی قرار دهیم) هزینه در آموزش عالی را در یکی از واحدهای آن یعنی دانشگاه تهران بعنوان دانشگاه مادر مدنظر قرار داده، بودجه و هزینه آنرا بعنوان نمونه‌ای از دانشگاههای کشور (که دانشگاه تهران را در اغلب سیاستهای آموزشی و اداری بعنوان الگو پیش رو دارند) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داده و با ارائه اطلاعات و ارقام و مقایسه هزینه و بودجه دانشگاه در یکایک مواد هزینه و مشکلات ناشی از عدم هماهنگی آنها فرضیه‌های مطروحه زیر را اثبات نمائیم. اهداف مورد توجه عبارتند از: 1 - شناسائی جایگاه و اهمیت آموزش عالی و دانشگاهها در آموزش و پژوهش 2 - شناسائی نقش بودجه در دانشگاه تهران 3 - تاکید بر اهیمت بودجه متناسب و هماهنگ با رشد دانشگاه تهران (در زمینه‌های بودجه جاری - بودجه عمرانی (سرمایه‌گذاری) و بودجه تحقیقاتی). فرضیه‌های مورد نظر عبارتند از: 1 - بودجه جاری دانشگاه در دوره مورد بررسی با توجه بماهیت فعالیتهای آن بمراتب کمتر از هزینه‌های مربوط میباشد. 2 - نیازهای عمرانی دانشگاه بمراتب بیشتر از بودجه‌های عمرانی تخصیص یافته است . 3 - دانشگاه در صورتی در کارهای تحقیقاتی موفق و روبه پیشرفت است که هماهنگ با افزایش پروژه‌های تحقیقاتی به اعتبارات متناسبی دسترسی داشته باشد.
نمایه ها:
بودجه | 
کد نوشتار : 20440