انتخاب یکی از دو روش برای تولید قطعه یکسان
نمایه ها:
فورج | 
نورد | 
کد نوشتار : 34848