طرح حاضر پژوهشی توصیفی تحلیلی است که به بررسی و تعیین رابطه بین سن، سن ازدواج، وضعیت اقتصادی اجتماعی، مصرف سیگار، مصرف قرصهای پیشگیری از بارداری، و تعداد زایمان با بروز نئوپلازی داخل اپی‌تلیایی و کانسر مهاجم سرویکس در زنان مراجعه کننده به بیمارستانهای منتخب شهر تهران می‌پردازد.
نمایه ها:
سرطان | 
زن | 
تهران | 
کد نوشتار : 35098