به منظور یافتن رقم یا ارقام پرمحصول و با راندمان بالا و درصد قند بالا و مقاوم به آفات و امراض این با 20 رقم در طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. رقم شماره 17 با 126 تن در هکتار بیشترین راندمان و رقم شماره 5 با 50 تن کمترین عملکرد ریشه را داشته است . از نظر درصد قند رقم شماره 3
نمایه ها:
آفت | 
رقم | 
گیاه | 
خوی | 
کد نوشتار : 34414