در این طرح ابتدا پروژه‌هائی که در استان خوزستان شدیدا با مسئله تخریب پوشش بتنی کانالهای آبیاری مواجه هستند، به عنوان تیمارهای اصلی انتخاب شده و سپس کلیه مدارک ، اطلاعات فنی، نقشه‌ها و سایر پارامترهای لازم جمع‌آوری گردیده و آزمایشهای صحرایی و آزمایشگاهی بر روی نمونه‌های خاک و مصالح مورد استفاده بعمل آمد و در ادامه به تحلیل موضوع پرداخته می‌شود. در خاتمه پس از نتیجه‌گیری‌های اولیه نمود مسئله، در طرحهای مختلف مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته و سپس نتایج نهایی به صورت توصیه و راه‌حل ارائه خواهد شد.
کد نوشتار : 34009