تهیه گزارش در مورد نحوه تولید و مشخصا پودر ترمیت ساخت داخل.
نمایه ها:
ترمیت | 
گزارش | 
تولید | 
کد نوشتار : 33828