تحلیل محتوایی اخبار ساعت 2 رادیو، در 2 بخش نظری و عملی انجام گرفت ، در این تحقیق واحد تحلیل هر خبر بود، و متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از طبقه‌بندی موضوع، نوع اخبار، شیوه ارائه اخبار، منابع خبری، منطقه رودیداد، لید خبر، زمان اختصاص داده شده به هر موضوع، عناصر خبری، ارزشهای خبری. جهت‌گیری اخبار - فرآیند مدار، رویداد مدار بودن موضوعات اخبار، بررسی نتایج نشان می‌دهد که موضوعات نظامی بیشترین زمان را در اخبار به خود اختصاص داد... در این بررسی اخبار داخلی 2، 10 دقیقه و اخبار خارجی 67 دقیقه زمان را به اختصاص داده‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که: در اخبار رادیو، اخبار مربوط به توسعه، زیاد مورد توجه نیست . در پایان، لازم به یادآوری است که نقش وسایل ارتباطی در توسعه اجتماعی - اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم از حیث ارائه نقش خبری، آموزشی و ترویجی، در ایجاد زمینه لازم برای تغییر مناسبات ، موثر و قابل مطالعه و توجه است .
کد نوشتار : 34637