در راستای ساخت ماشین چرخ و فلک گیرنده بوته، صفحه منحنی هادی محصول، کلش کش و استوانه‌ای ساخته شده و بمنظور دستیابی به بهترین حالت برای شاسی اصول ماشین مدل‌سازی صورت گرفت و نهایتا حالت مطلوب بمنظور ساخت انتخاب در دست ساخت قرار گرفت تا اجزاء ساخته شده بر روی شاسی ماشین مونتاژ گردند، همچنین هماهنگی لازم با مرگز تحقیقات کشاورزی خراسان بمنظور اختصاص زمینی جهت تست ماشین صورت پذیرفته است .
نمایه ها:
زیره | 
کد نوشتار : 33214