به منظور بررسی عوامل موثر در انگیزش کشاورزان گندمکار برای مشارکت در فعالیت‌های ترویجی، ابتدا با مطالعات کتابخانه‌ای عوامل موثر در انگیزش که عمدتا نیازهای مختلف : نگرش‌ها، علایق و مشوق‌ها می‌باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. آنگاه با تهیه پرسشنامه براساس نتایج مطالعات کتابخانه‌ای به محل تحقیق مراجعه و جهت نهایی نمودن پرسشنامه اقدام می‌گردد. سپس متغیرهای مستقل با نظرخواهی از جمعیت نمونه مورد مطالعه (حدود 200 نفر) از گندمکاران اسلام‌آباد غرب بررسی می‌شوند. متغیر وابسته تحقیق که انگیزش کشاورزان گندمکار می‌باشد از طریق میزان مشارکت آنها در برنامه‌های ترویجی، مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بکارگیری رگرسیون چندمتغیره و ضریب همبستگی و آمارهای مناسب ، روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق مورد تجزیه و تحلیل و تفسیر قرار خواهند گرفت . براساس نتایج به دست آمده، پیشنهادهای لازم برای برانگیختن هرچه بیشتر کشاورزان جهت مشارکت در فعالیت‌های ترویجی ارائه می‌گردد.
کد نوشتار : 33319