گندم یکی از محصولات استراتژیک کشور و منطقه بوده و در سراسر دنیا از کرانه‌های قطبی تا حوالی استوا کشت می‌شود. سطح زیر کشت سالیانه گندم در منطقه گرگان و گنبد بیش از 250 هزار هکتار بوده که از این مقدار فقط 74 هزار هکتار بصورت آبی کشت شده و بقیه به علت کمبود آب بصورت دیم می‌باشد شیوه‌های آبیاری گندم بعنوان آبیاری تکمیلی در مناطقی که آبیاری صورت می‌گیرد بسیار ابتدایی و سنتی بوده و از هیچگونه اصول صحیح و علمی پیروی نمی‌کند که نتیجه آن هدر دادن مقادیر زیاد آب ، فرسایش خاک و شستشوی مواد غذایی خاک می‌باشد که با توجه به کمبود آب در کشور منطقه خصوصا محدودیت در بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی باید ضمن صرفه‌جویی در مصرف آب ، پتانسیل بالایی از نظر تولید در واحد سطح داشته باشیم به همین خاطر و برای بررسی و مطالعه دقیق و ارائه روشهای مطلوب آبیاری با راندمان بالا، این طرح تحقیقاتی بصورت طرح مشاهده‌ای با 4 تیمار اصلی بمدت دو سال در ایستگاه تحقیقاتی هاشم‌آباد گنبد به تشریح ذیل اجرا می‌گردد: کاشت گندم با استفاده از بذرپاشی سانتریفوژ و سپس ایجاد فارو نوع آبیاری نشتی T1 % - کاشت گندم با استفاده از خطی کار توام با فاروش - نوع آبیاری نشتی T2% - کاشت گندم با استفاده از خطی کار - نوع آبیاری غرقابی T3% - کاشت گندم با استفاده از بذرپاشی سانتریفوژ - نوع آبیاری غرقابی T4 % - رقم مورد کشت تجن و بر اساس 140 کیلوگرم در هکتار در بستر مناسب تغذیه و CN.P.K طبق توصیه بخش خاک و آب انجام خواهد شد. در پاییز پس از عملیات آماده‌سازی زمین و جدا کردن محدوده قطعات نمونه‌گیریهای لازم از خاک از اعماق 0-80 بعمل آمده و ضرایب فیزیکی و شیمیائی خاک تعیین می‌گردد. فاکتورهای مورد نیاز در طراحی آبیاری شیاری از جمله معادله نفوذ طول فارو و دبی ورودی به شیار از نتایج طرحهای ارزیابی و مقایسه روشهای تپنی طول شیار و انتخاب روش بهینه که در گرگان انجام شده است . آزمایش نفوذپذیری قطعات آبیاری کرتی نیز با استفاده از استوانه‌های مضاعف تعیین می‌گردد. تیپ نشتی‌ها از نوع نشتی شیب‌دار با انتهای باز بوده و آبیاری آنها با استفاده از سیفون با لوله‌های دریچه‌دار صورت می‌گیرد. در روشهای کرتی نیز آبیاری در شرایط زارع صورت می‌گیرد. در کلیه تیمارهای میزان آب مصرفی در زمان آبیاری (بهار 1376) اندازه‌گیری می‌شود. در زمان برداشت محصول با کادر یک متر مربعی (10 کادر در هر تیمار) تعداد سنبله، بیوماس گل و شاخص برداشت و همچنین از هر کادر 5 سنبله بطور تصادفی انتخاب و تعداد سنبلچه در سنبله - تعداد دانه در سنبله اندازه‌گیری می‌شود. و بر اساس نتایج بدست آمده مقایسه‌های آماری لازم (آزمون t) صورت گرفته و بهترین تیمار بر اساس عملکرد و راندمان آبیاری انتخاب و توصیه‌های لازم صورت می‌گیرد.
کد نوشتار : 50111