در این تحقیق با 708 نفر از کودکان و نوجوانان 10 تا 17 سالهء ساکن شهر تهران مصاحبه شد که مهمترین نتایج آن به شرح زیر است : -1 در میان بخشهای مختلف برنامه‌های کودک و نوجوان، 92 درصد کارتونها را تماشا می‌کنند و در مجموع 66 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان به کارتونهای خارجی علاقه‌مندند. -2 75 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان کارتون "فوتبالیستها" را به عنوان بهترین کارتون نام برده‌اند همچنین این کارتون چه از نظر موسیقی و چه از نظر داستان از نظر مخاطبان بهتر از سایر کارتونها بوده است . -3 67 درصد از مخاطبان کودک و نوجوان علاقه دارند به جای قهرمانان کارتونها باشند، 56 درصد خواسته‌اند به جای قهرمانان کارتون فوتبالیستها و بیشتر به جای "سوباسا" باشند (44 درصد).
کد نوشتار : 33615