شناخت ویژگیها و خصوصیات فیزیکی و شیمیائی خاک و اراضی به منظور تعیین قابلیت آبیاری و استعداد اراضی و نیز تعیین چگونگی بهره‌برداری صحیح از منابع موجود در محدوده مورد مطالعه از اهداف اساسی است که اجرای طرح مورد نظر را ایجاد نموده و در این راستا بررسیهای لازم با استفاده از عکسهای هوائی و تغییر آنها و نقشه‌های توپوگرافی به مقیاس 50000 : 1 و مطالعه پروفیل‌های خاک انجام گردیده و با استفاده از مطالعات صحرائی و انجام تجزیه‌های شمییائی و فیزیکی بر روی نمونه‌های خاک و تلفیق اطلاعات جمع‌آوری شده نتایج حاصله بصورت گزارشات و نقشه‌های خاک و طبقه‌بندی اراضی بشرح زیر چاپ و تکثیر گردیده است . -1 گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه تکاب بشماره نشریه فنی 970 شماره ثبت مرکز اسناد و مدارک علمی سازمان کشاورزی 74/440 -2 گزارش مطالعات خاکشناسی اجمالی منطقه شاهیندژ بشماره نشریه فنی 986 شماره ثبت مرکز اساد و مدارک علمی سازمان کشاورزی 75/238 -3 گزارش مالعات خاکشناسی اجمالی منطقه بوکان ارسالی به موسسه تحقیقات خاک و آب جهت تایید و تکثیر و انتشار توسط ناظر فنی طرح آقای مهندسی خوش‌فطرت .
نمایه ها:
تکاب | 
بوکان | 
کد نوشتار : 32157