بررسی اثر آب مورد استفاده در سمپاشی در مناطق کشاورزی اطراف اصفهان (تعداد 44 نمونه آب ) بر پایداری امولسیون پنج سم امولسیون‌شونده پرمصرف در این مناطق که عبارتند از فنیتروتیون (فرمولاسیون داخلی)، آزینفوس متیل (فرمولاسیون وارداتی)، اکامت (فرمولاسیون وارداتی)، دورسبان (فرمولاسیون وارداتی) و تری فلورالین (فرمولاسیون وارداتی) نشان داده است که: -1 پایداری امولسیون سم فنیتروتیون در دو نمونه آب با سختی کل 1830 و 3470 میلی‌گرم در لیتر که در بین سایر نمونه‌های آب از سختی بالاتری برخوردارند غیرقابل قبول و در بقیه آبها قابل قبول است . -2 پایداری امولسیون سم آزنفوس متیل و دورسبان در سخت‌ترین نمونه آب (درجه سختی 3470 میلی‌گرم در لیتر غیرقابل قبول و در بقیه آبها قابل قبول است . -3 پایداری امولسیون سموم اکامت و تری فلورالین در کلیه آبها قابل قبول است .
کد نوشتار : 31050