با توجه به اینکه زمان کوتاهی از شروع طرح می‌گذرد، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به فاکتورهای آلاینده محیط و نحوه انجام آزمایش‌ها با دسترسی به امکانات موجود صورت گرفته است .
نمایه ها:
محیط | 
یزد | 
کد نوشتار : 30955