این پژوهش که در زمینه نگرش و آشنائی معلمان پایه اول معلمان ابتدائی در هشت منطقه آموزشی استان بوشهر با مفاهیم و روش تدریس دروس فارسی، علوم، ریاضی، هنر و دینی و قرآن صورت گرفته، تعداد 356 نفر از معلمان بوسیله دو پرسشنامه مورد آزمون قرار گرفتند و با استفاده از آزمونهای T مستقل، تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون‌مجذور کای اطلاعات ، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت ، خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده به شرح زیر است . -1 بین آشنایی با مفاهیم و روش تدریس تمام دروس پایه اول غیر از درس فارسی ارتباط معناداری وجود داشت . -2 بین نگرش معلمان و هیچیک از عوامل آشنائی با مفاهیم و روش تدریس دروس غیر از کلیات روشهای تدریس رابطه معناداری وجودنداشت . در مورد کلیات روشهای تدریس نیز رابطه منفی است . -3 بین نگرش معلمان مناطق و شهرستانهای مختلف استان تفاوت معناداری وجود ندارد. -4 بین نگرش معلمان زن و مرد نسبت به شغل معلمی و روابط بین معلم و شاگرد تفاوت معناداری وجود نداشت . -5 اطلاعات علمی معلمانی که معلومات آنها در روش تدریس بالاتر است . در تمام دروس غیر از درس فارسی به مقدار قابل‌توجهی بیشتر از معلمانی است که معلومات مناسبی در مورد روش تدریس دروس فوق‌الذکر ندارند.
نمایه ها:
نگرش | 
معلم | 
پایه 1 | 
کد نوشتار : 30929