بررسی در زمینه دسترسی به اهداف ویژه طرح از مهرماه سال 1373 آغاز گردید. وضعیت آب آشامیدنی، فاضلاب ، زباله، هوا، سروصدا، اماکن عمومی و مسکن براساس برنامه زمانبندی بترتیب مورد مطالعه قرار گرفت . نمونه‌برداریهای لازم در این زمینه انجام شد و تجزیه و تحلیل نتایج صورت پذیرفت . این طرح در حال حاضر در مرحله تهیه گزارش نهایی می‌باشد.
نمایه ها:
محیط | 
کد نوشتار : 30368